Thús
Is in bûgel nedich?
Hoe wurket it?
Wat kostet it?
Fierdere ynformaasje
Faak stelde fragen
Fierder lêze
Oer ús praktyk
Kolofon

Fierder lêze

Yn 'e media

Ferskate artikels út kranten en tiidskriften en útstjoerings op radio en tillevyzje oer ús praktyk of oer ortodontsy yn it algemien. De measte binne yn pdf formaat te downloaden of yn jpg formaat te besjen. De folchoarder is gronologysk.

   
   
   

Op it web

Ferskate links nei relevante ynformaasje op it word wide web:

   
Beugels
   
Toskedokters-assistintt
   
Tandarts
   
Ortodontist
   
Kaakchirurg
   
Schisis
   
Regels
  • Us eigen praktykregels.
  • It BIG-register registrearret apotekers, dokters, fysioterapeuten, sûnenssoarchpsychologen, psychoterapeuten, toskedokters, kream- en ferpleechkundigen. De wet op ‘e beroppen yn ‘e yndividuele sûnenssoarch, de Wet BIG, regelet de sûnenssoarch fan professionals. Allinnich dyjinge dy’t yn it register ynskreaun is, mei de troch de wet beskerme titel fiere. De deskundichheid fan ‘e registrearde beropsbeoefeners is hjirmei foar eltsenien werkenber.
  • Alle soarchferlieners binne fan ‘e wet ferplichte om it boargerservicenûmer (BSN) fan eltse pasjint op te nimmen yn ‘e administraasje. www.infoBSNzorg.nl
  • De Nederlandse Zorgautoriteit NZa stelt sintraal de tariven wetlik fêst, as at ús ekonomy in planekonomy wie.
   
Verzekeraars
   
Onze omgeving
   
Tips

 

Oer ús praktyk