Thús
Is in bûgel nedich?
Hoe wurket it?
Wat kostet it?
Fierdere ynformaasje
Faak stelde fragen
Fierder lêze
Oer ús praktyk
Kolofon

Kolofon

Algemien

Meisje met blokjesbeugelDizze site is benammen bedoeld om achtergrûnynformaasje te jaan oan (âlders/fersoargers fan) pasjinten/kliïnten fan ‘e Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Op guon plakken wurde merknammen neamd fan bepaalde artikels of soarchfersekeraars. Dizze merknammen binne keazen sûnder watfoar foarm dan ek fan sponsoring of in bydrage yn jild, en binne útslutend neamd as foarbyld. It neamen fan in bepaald merk betsjut net dat oare merken kwalitatyf minder wêze soenen.

Frijwaring
De ynformaasje op dizze webside is mei de uterste soarch gearstald. Dochs wurdt eltse oansprakelikheid útsletten foar ûnjústheden, ûnfolsleinens en eventuele gefolgen fan it hanneljen of neilitten fan hanneljen op grûn fan ynformaasje dy’t op of fia dizze site beskikber is.
Dizze webside is net bedoeld om persoanlike toskhielkundige of ortodontyske adfizen te jaan en ferfangt yn gjin gefal in medysk consult. Orthontiepraktijk Leeuwarden B.V. slút eltse oansprakelikheid út foar alle skea, direkte en yndirekte skea, om watfoar reden dan ek ûntstien, folgjende út of ferbân hâldende mei it gebrûk fan ynformaasje, produkten of tsjinsten dy’t fia dizze site oanbean wurde. Dizze site is bedoeld foar edukative doelen. De ynformaasje is perfoarst net bedoeld as medysk adfys. Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V. akseptearret gjin inkele oansprakelikheid foar direkte of yndirekte ûnderfûne skea as gefolch fan júst wol of net bieden fan ynformaasje.

Copyright
Alle ynformaasje op dize ynternetside fan ‘e Orthodontiepraktijk Leeuwarden op www.orthodontiepraktijk.nl en www.ortodontsypraktyk.nl is eigendom fan ‘e Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V., of it moat wêze dat it oars oanjûn is. Foar duplikaasje fan watfoar ynformaasje dan ek op dizze siden om redenen oars as persoanlik gebrûk is tastimming fereaske fan ‘e direksje fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V..

Suggestjes ta ferbettering
At jo suggestjes ha ta ferbettering fan dizze site of at jo ‘deade’ links oantreffe, dan meie jo dy maile nei: info@orthodontiepraktijk.nl

Dizze webside

Dizze site is boud yn gearwurking mei Animotion (untwerp) en Beeldpunt (technyk).

De oersetting yn it Frysk is dien troch Eelke Wiegersma fan Prisma Media.

Ortodontsypraktyk Ljouwert hâldt de webside aktueel.

Homepage  -  Thús