Wat fergoedet de fersekering yn 2014 ?

In soad fersekerders fergoedzje foar bern 80-100% fan dizze kosten út de aonfoljende fersekering.
Allinnich yn tige útsûnderlike gefallen, lykas skisis (hazzelippe), wurde de kosten folslein fergoede út de basisfersekering.

De fergelykings-webstee vergelijkmondzorg.nl/orthodontie jout in kreas oersicht fan de mogelikheden om jo oanfoljend te fersekerjen.

Út dy list hawwe wy in oantal fan de bêste mogelikheden foar jo op in riigje setten:

 

Mocht u in deze lijst onvolkomenheden aantreffen of informatie missen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij deze site up to date kunnen houden.

Terug naar de Homepage